இந்தியா புதிய
₹ 20 ரூபாய் நாணயம்
வெளியிட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து நாணயவியல் சேகரிப்பாளரும், திருச்சிராப்பள்ளி பணத்தாள்கள் சேகரிப்போர் சங்க நிறுவனர் மற்றும் தலைவருமாகிய யோகா ஆசிரியர் விஜயகுமார் கூறுகையில்,

இந்தியா புதியதாக
₹20 ரூபாய் நாணயத்தை அறிமுகப் படுத்தியுள்ளது.

இந்தியாவில் அச்சிடப்பட்ட மிக உயர்ந்த மதிப்புள்ள புழக்கத்தில் விடப்பட்ட பொது பயன்பாட்டு சுழற்சி நாணயம் ஆகும்.

₹20 ரூபாய் நாணயம்
8.54 கிராம் எடை,
27 மி.மீ.விட்டம்,
12 முனைகள் கொண்ட நாணயம் ஆகும்.

புதிய ₹20 ரூபாய் வெளிப்புற வளைய விட்டம் 27 மில்லிமீட்டர் மற்றும் 8.54 கிராம் எடை ஆகும்.

வெளிப்புற வளையம் 65 சதவீதம் தாமிரம்,
15 சதவீதம் துத்தநாகம் மற்றும் 20 சதவீதம் நிக்கல் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது.

உள் வளையம் 75சதவீதம் செம்பு,
20 சதவீதம் துத்தநாகம் மற்றும் ஐந்து சதவீதம் நிக்கல் ஆகிய உலோகக் கலவையைக் கொண்டுள்ளது.

நாணயத்தின் முன்பகுதியில் “சத்யமேவ ஜெயதே” கொண்ட அசோக தூண், இடது சுற்றளவில் இந்தி மொழியில் “பாரத்” என்ற வார்த்தையுடனும், வலது சுற்றிலும் ஆங்கிலத்தில் “இந்தியா” என்ற வார்த்தையுடனும் உள்ளது.

நாணயத்தின் மற்றொரு பக்கம் ₹20 என்ற மதிப்பைக் கொண்டிருக்கும். மேலும் ரூபாய் சின்னம் மதிப்புக்கு மேலே அச்சிடப்பட்டுள்ளது.

இந்தியாவின் விவசாய அம்சத்தை சித்தரிக்க நாணயத்தின் இடது சுற்றளவில் தானியங்களின் வடிவமைப்பு உள்ளது.

வலது மற்றும் கீழ் வலது சுற்றுகள் இந்தியில்
₹20 மற்றும் ஆங்கிலத்தில் “ட்வென்டி ரூபீஸ்” என்ற வார்த்தையைக் கொண்டுள்ளது.

சர்வதேச எண்களில் புதினா ஆண்டு நாணயத்தின் இடது சுற்றளவில் மையமாக சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது என்றார்.